اعضای هیئت مدیرهنام و نام خانوادگی رشته میزان تحصیلات سمت سنوات خدمت
محمد مهدي نوري آذري

(مشاهده ی جزئیات)

هوافضا - خلباني كارشناسي نائب رئيس هيئت مديره 15
مجید معصومی گودرزی

(مشاهده ی جزئیات)

مهندسی صنایع و كارشناسي ارشد مديريت تحول كارشناسي ارشد عضو هيات مديره و مديرعامل 12
محمد علی صالحی

(مشاهده ی جزئیات)

حسابداری کارشناسی ارشد رییس هیات مدیره 12