لیست سهامداران


نام سهامدار تعداد سهام درصد سهامداری
شركت مجتمع صنايع و معادن احياء سپاهان 530.405 88.4 %
شركت معادن سنگ آهن احياء سپاهان 10 %0.002
شركت مجتمع فولاد خواف احياء سپاهان 10 %0.002
شركت مهندسي قائم سپاهان 10 %0.002
سايرين 69،565 %11.595
مجموع سهامداران 600،000 100 %