انجام مطالعات سيستماتيك و بررسي نقاط قوت و ضعف در خصوص صنايع مختلف ( فولادي ، پتروشيمي و معادن ) و بررسي فرصتها و تهديدهاي موجود پيرامون سرمايه گذاري در صنايع مدنظر در داخل و خارج كشور با رويكرد استراتژيكدر راستاي اهداف شركت مهندسي طرح گستر در خصوص انجام خدمات مشاوره در زمينه هاي مطالعات و سرمايه گذاري هاي استراتژيك جهت ورود سرمايه گذاران كشور به بازارهاي جهاني در بستري امن ، اين شركت مبادرت به عقد قرارداد در خصوص انجام مطالعات فراگير در صنايع مختلف از جمله فولاد ، پتروشيمي و معادن با شركت گروه مديريت ارزش سرمايه صندوق بازنشستگي كشوري نمود . این شرکت از اردیبهشت ماه سال 1395 اقدام به عقد قرارداد فوق در جهت مشاوره برای سرمایه گذاری و ورود صندوق بازنشستگی کشور به صنایع مختلف نمود. تا پایان سال 1395 کلیه تعهدات این شرکت در دو فاز مجزا به کارفرما تحویل گردیده است . فاز یک شامل گزارش کامل وضعیت معادن و صنایع فولادی ایران و جهان برای ورود به سرمایه گذاری در این صنایع و فاز دوم شامل گزارش کامل در ارتباط با وضعیت پتروشیمی ایران و جهان و ارائه راه کارهای استراتژیک برای سرمایه گذاری در این صنعت بوده است. با توجه به رضایت کامل کارفرما ، امید است بتوان در پروژه های مشترک آتی با صندوق بازنشستگی کشور مشارکت نمود.