طراحی ، ساخت و راه اندازی 5 واحد غبارگير واحدهای گندله سازی 1و2 در مجتمع فولاد خوزستانمعرفي پروژه :

شركت مهندسي طرح گستر در سال 1386 موفق به عقد قرارداد طراحي ، ساخت و راه اندازي 5 واحد      غبار گير در واحدهاي گندله سازي 1و2 مجتمع فولاد خوزستان گرديد. اين پروژه كه با مشاركت شركت ميكروپل آلمان به بهره برداري رسيد ، منتج به كاهش آلودگي محيطي منطقه گندله سازي به زير 50mg/Nm3 گرديد .

اين پروژه جهت جمع آوري غبار موجود در تاور هاي FA1,2 , TT15 , TT16 , TT20 كه در اثر كاركرد واحد هاي گندله سازي شركت فولاد خوزستان ايجاد گرديده بود و باعث آلودگي بسيار زياد در محيط اطراف اين تاورها و همچنين در محوطه گندله سازي شده بود ، راه اندازي گرديد كه تأثير بسيار مثبتي در اين مهم داشته است.

غبار موجود در تاورها توسط هود هايي كه در محل هاي طراحي شده قرار گرفته ، مكش شده و وارد مخازن غبار گير مي شود. بخشي از غبار جمع آوري شده توسط كاميون هاي مخصوص جهت بازگشت به پروسه توليد گندله به كارخانه ارسال گرديده و بخش ديگري كه در آب مخلوط شده بصورت لجن به حوض هاي تيكنر فولاد خوزستان انتقال داده مي شود و در آنجا لجن موجود در آب ته نشين شده و آب تميز دوباره به سيستم غبارگيرها جهت ادامه روند پروسه بازگشت داده مي شود.