عمليات خريد ، ساخت و نصب مخزن جداساز گندله (Segregation Bin) واحدهای گندله سازيی و 2 در مجتمع فولاد خوزستانهمچنين شركت مهندسي طرح گستر در سال 1386 موفق به عقد عمليات خريد ، ساخت و نصب مخزن جداساز گندله ( Segregation Bin ) واحدهاي گندله سازي 1 و 2 در مجتمع فولاد خوزستان گرديد.

اين پروژه شامل خريد ، ساخت و نصب تجهيزات مكانيكي و برق مورد نياز جهت توسعه بخشي از واحد هاي گندله سازي مجتمع فولاد خوزستان شامل نوار نقاله ها ، مخزن جداساز گندله ، الكترو موتور ها و كليه تجهيزات برقي و ابزار دقيق مورد نياز جهت خط نوار نقاله بوده است.