ایران سایت
خانه / اعضا

اعضا

نتسشا یمسشینب تمسنی بتمن تشبیسمن ت

یسشب یسش ب

یسش ب

یسش ب

یسش

بسشی

علیرضا محمدی

رشته : مهندسی سیستم های اقتصادی اجتماعی

میزان تحصیلات : کارشناسی ارشد

سمت : عضو هیئت مدیره

علیرضا محمدی

رشته : مهندسی سیستمهای اقتصادی اجتماعی

میزان تحصیلات : کارشناسی ارشد

سمت : مدیر عامل

 طراحی سایت