ایران سایت

محمد علی صالحی

نام و نام خانوادگی : محمد علی صالحی

تاریخ تولد : 1361

سمت :عضو هیئت مدیره

میزان تحصیلات : کارشناسی ارشد حسابداری

سوابق اجرایی :

موسسه حسابرسی امین تدبیر با سمت سرپرست حسابرسی، موسسه حسابرسی آزمون تراز با سمت سرپرست حسابرسی،  شرکت زغالسنگ طبس احیاء با سمت مدیرمالی و منابع انسانی ، شرکت معادن سنگ آهن احیاء سپاهان با سمت مدیر مالی و منابع انسانی ، مدرس  دانشگاه غیر انتفاعی راغب اصفهانی ، مدرس دانشگاه علمی کاربردی ایران سپهر و مدرس دانشگاه علمی کاربردی تهران    


طراحی سایت