اجلاس سراسری تقدیر از واحدهای پیشرو در کیفیت و نوآوری آبان ماه 1400