ایران سایت
موضوع قراردادمبلغ قرارداد (ریال)محل اجرامجرینام کارفرماتاریخ شروعتاریخ خاتمه
افزایش ظرفیت خط تولید آهن اسفنجی کارخانه قائم از 200 هزار تن به 400 هزار تن و از 400 هزار تن به600 هزار تن در سال80.000.000.000 ریالاصفهانشرکت طرح گسترشرکت قائم سپاهان (ذوب آهن اصفهان)1385فاز اول تحویل شده و اثبات ظرفیت شد
عملیات خرید ، ساخت و نصب مخزن جداساز ( Segregation Bin ) واحدهای گندله سازی 1 و 25.626.000.000 ریالخوزستانشرکت طرح گسترمجتمع فولاد خوزستان13861390
طراحی و ساخت و راه‌اندازی اسکرابر و غبارگیرها ابتدای کوره بصورت EPC50.000.000.000 ریالخوزستانشرکت طرح گسترمجتمع فولاد خوزستان1385ادامه دارد
طراحی و ساخت و راه‌اندازی واحدهای سولفورزدایی در ناحیه احیاء مستقیم بصورت EPC160.000.000.000 ریالخوزستانشرکت طرح گسترمجتمع فولاد خوزستان13861391
طراحی و نصب خط ریختگری مداوم افقی5،000،000،000یزدشرکت طرح گسترصنایع متالوژی یزد13851387
مطالعات فنی و اقتصادی مجتمع فولاد فسا1،500،000،000شیراز – فساشرکت طرح گسترمجتمع فولاد فسا13891390
مشاوره احداث کارخانه کنسانتره سنگ آهن خواف با ظرفیت 1.4 میلیون تن در سالبازخراسان رضویشرکت طرح گسترشرکت مجتمع فولاد خواف احیا سپاهان13901391
مشاوره احداث کارخانه کنسانتره شرکت معادن سنگ آهن احیا سپاهان  با ظرفیت 2 میلیون تن در سالبازخراسان رضویشرکت طرح گسترشرکت معادن سنگ آهن احیا سپاهان1392ادامه دارد
مشاوره احداث کارخانه گندله سنگ آهن شرکت فولاد خواف احیا سپاهان  با ظرفیت 2 میلیون تن در سالبازخراسان رضویشرکت طرح گسترشرکت مجتمع فولاد خواف احیا سپاهان1392ادامه دارد
نظارت کارگاهی احداث کارخانه کنسانتره شرکت معادن سنگ آهن احیا سپاهان  با ظرفیت 2 میلیون تن در سالبازخراسان رضویشرکت طرح گسترشرکت معادن سنگ آهن احیا سپاهان1392ادامه دارد
نظارت کارگاهی احداث کارخانه گندله سنگ آهن شرکت فولاد خواف احیا سپاهان  با ظرفیت 2 میلیون تن در سالبازخراسان رضویشرکت طرح گسترشرکت مجتمع فولاد خواف احیا سپاهان1392ادامه دارد

طراحی سایت